[1]
Rubinstein, C. 2015. The price Texas pays for Mexico’s water debt. Texas Water Journal. 6, 1 (Jan. 2015), 1–10. DOI:https://doi.org/10.21423/twj.v6i1.7015.